Foreningen startede året med en sørgelig meddelelse, at vor mangeårige formand/kasserer Troels Østergård måtte ophøre med sin nøgleposition i koret på grund af sygdom. Foreningen skylder Troels en stor tak for hans mangeårige indsats for såvel kor som foreningen i øvrigt.

Af foreningens mange aktiviteter er i dag alene koret tilbage, men heldigvis i bedste form under ledelse af Caroline Friderichsen. Det blev overvejet om koret skulle nedlægges og overgå til en større aftenskole i kommunen, men såvel Troels som korets medlemmer i bestyrelsen var enige om af fortsætte som selvstændig forening med eget budget og ansvar under DOF og fortsat serviceret vedr. løn og lokaler af Odsherred kommune. 

Således besluttet stoppede Troels sit virke i korets bestyrelse og kun 2 medlemmer fra den gamle bestyrelse samt revisoren fortsatte. Der blev derefter valgt 3 nye medlemmer fra koret, som påtog sig hvervene som formand, kasserer og sekretær. 

Der har ikke været afholdt bestyrelsesmøder i løbet af året, men de nye medlemmer har mødtes med kommunens foreningsmedarbejder Rune Sørensen, der har hjulpet i overgangsfasen. Vi er fortsat tilknyttet den samme bankforbindelse og modtager løbende tilbud om videreuddannelse fra kommunen og DOF.

 Koret er fortsat særdeles aktivt, pt med 23 medlemmer, hvilket giver en sund økonomi. Vi har deltaget i kortræf, kulturnat, sunget ved 3 private sammenkomster i korregi samt givet en forårskoncert i Højby kirke og en julekoncert i Vallekilde kirke. 

Koret holder fortsat prøveaftener i Musikskolens lokaler, hvilket har været en klar forbedring i forhold til Skolen på Fjordens lokale, såvel med stole som klaver. 

Koret har modtaget en opfordring til et fælles skandinavisk korarrangement i foråret 2017. Dette fylder korets tid og vi ser frem til en fælles øvedag/koncert i Nykøbing kirke og fælles festaften og udflugtsdag med det svenske kor.

Koret er således fortsat i god drift og nye medlemmer har sagt ja til at deltage i foreningens bestyrelse, hvilket er forudsætningen for, at vi fortsat kan virke som et selvstændigt kor/ forening under aftenskoleloven med kommunale tilskud. 

2017-03-27 
Kirsten Friis Thrane 
Formand